အလှအရမှးကှိုကလှှနှးတဲ့ သမီးလေးထရကရှှာ အရှယရှောကလှာတဲ့အခါ သိမှတနှိုငဖှို့ ဆုံးမစကားလေးရေးသားခဲ့တဲ့ စနဒွီမှင့လှှငှ

ပရိသတတှှခစှကှှတေဲ့ အဆိုတောှ၊ သရုပဆှောငှ စနဒွီမှင့လှှငကှ ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှဈ မတလှအတှငှးမှာ ကိုသီဟလှငနှဲ့ လကထှပခှဲ့ပှီး အခုဆိုရငှ ခစှစှရာကောငှးတဲ့ သမီးလေးတဈယောကကှို မှေးဖှားထားတဲ့ မိခငတှဈဦးဖှဈနပေါပှီ။ စနဒွီမှင့လှှငရှဲ့ သမီးလေး ထရကရှှာကလညှး မမနေေဲ့တူပှီး အမှဲတမှး နှုတခှမှးလေးထောပှှီး အသညှးယားစရာ အမူအယာလေးတှလေုပတှတတှာမို့ ပရိသတတှှကေ သညှးသညှးလှုပခှစှနှရတောပဲ ဖှဈပါတယှ။ ဒီကနေ့မှာတော့ စနဒွီမှင့လှှငကှ အလှအရမှးကှိုကလှှနှးတဲ့ သမီးလေးထရကရှှာ အရှယရှောကလှာတဲ့အခါ သိမှတနှိုငဖှို့ ဆုံးမစကားလေးရေးသားခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယှ။

စနဒွီမှင့လှှငကှ “သမီးလေးဖတဖှို့ 🙌 မမမေေိတကှပလှိမှးနတောမှငတှာနဲ့သူလဲလိမှးမယဆှိုပီးကလေးမိတကှပလှေးတှယေူလာပီး ဦးဦးဂကှဂှကှကှိုလိမှးခိုငှးတော့တာပဲ မမကလေေဲပေးလိမှးပါတယှ။ ဒါပမေဲ့သမီးလေးရေ အလှအပဆိုတာထကှ ဝမှးစာနဲ့အရညအှခငှှးကသာအဓိကပါနောှ အရပှေားတဈထောကစှာအလှဆိုတာ ကှာရှညမှခံ ပါဘူး အရညအှခငှှးရှိတဲ့သူကတော့ ဘယနှရောဘယဒှသမဆေို ခေါငှးမော့ရငကှော့ပီးနနေိုငတှယှ မေ့သမီးလေးရဲ့ 14.6.2022 Treasure ၂နှဈ ၁၁လပှည့အှမှတတှရ 🥰” ဆိုပှီး သမီးလေးအရှယရှောကလှာတဲ့ အခါ ဖတဖှို့ ရေးသားခဲ့ပါတယှ။

စနဒွီမှင့လှှငရှဲ့ သမီးလေး ထရကရှှာကတော့ နှဈနှဈကှောအှရှယလှေးနဲ့ အရမှးကိုအလှကှိုကတှာမို့ မမစနွဒေေီမှင့လှှငကှ အလိုလိုကသှင့တှာ အလိုလိုကသှလို သမီးလေး နားလညသှဘောပေါကဖှို့ကိုလညှး ဆုံးမခဲ့တာဖှဈပါတယှ။ ပရိသတကှှီးလညှး သမီးလေးအတှကှ စနဒွီမှင့လှှငရှေးသားတဲ့ ဆုံးမစာလေးကိုဖတပှှီး တဈခုခုတော့အသိရရှိသှားမယထှငပှါတယနှောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Sandy Myint Lwin’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

အလှအရမွးကှိုကလွှနွးတဲ့ သမီးလေးထရကရွှာ အရှယရွောကလွာတဲ့အခါ သိမှတနွိုငဖွို့ ဆုံးမစကားလေးရေးသားခဲ့တဲ့ စနဒြီမှငွ့လှငွ

ပရိသတတွှခစှကွှေတဲ့ အဆိုတောွ၊ သရုပဆွောငွ စနဒြီမှငွ့လှငကွ ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှဈ မတလွအတှငွးမှာ ကိုသီဟလှငနွဲ့ လကထွပခွဲ့ပှီး အခုဆိုရငွ ခစှစွရာကောငွးတဲ့ သမီးလေးတဈယောကကွို မှေးဖှားထားတဲ့ မိခငတွဈဦးဖှဈနပေါပှီ။ စနဒြီမှငွ့လှငရွဲ့ သမီးလေး ထရကရွှာကလညွး မမနေေဲ့တူပှီး အမှဲတမွး နှုတခွမွးလေးထောပွှီး အသညွးယားစရာ အမူအယာလေးတှလေုပတွတတွာမို့ ပရိသတတွှကေ သညွးသညွးလှုပခွစှနွရတောပဲ ဖှဈပါတယွ။ ဒီကနေ့မှာတော့ စနဒြီမှငွ့လှငကွ အလှအရမွးကှိုကလွှနွးတဲ့ သမီးလေးထရကရွှာ အရှယရွောကလွာတဲ့အခါ သိမှတနွိုငဖွို့ ဆုံးမစကားလေးရေးသားခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယွ။

စနဒြီမှငွ့လှငကွ “သမီးလေးဖတဖွို့ 🙌 မမမေေိတကွပလွိမွးနတောမှငတွာနဲ့သူလဲလိမွးမယဆွိုပီးကလေးမိတကွပလွေးတှယေူလာပီး ဦးဦးဂကှဂွကှကွိုလိမွးခိုငွးတော့တာပဲ မမကလေေဲပေးလိမွးပါတယွ။ ဒါပမေဲ့သမီးလေးရေ အလှအပဆိုတာထကွ ဝမွးစာနဲ့အရညအွခငွှးကသာအဓိကပါနောွ အရပှေားတဈထောကစွာအလှဆိုတာ ကှာရှညမွခံ ပါဘူး အရညအွခငွှးရှိတဲ့သူကတော့ ဘယနွရောဘယဒွသမဆေို ခေါငွးမော့ရငကွော့ပီးနနေိုငတွယွ မေ့သမီးလေးရဲ့ 14.6.2022 Treasure ၂နှဈ ၁၁လပှညွ့အမှတတွရ 🥰” ဆိုပှီး သမီးလေးအရှယရွောကလွာတဲ့ အခါ ဖတဖွို့ ရေးသားခဲ့ပါတယွ။

စနဒြီမှငွ့လှငရွဲ့ သမီးလေး ထရကရွှာကတော့ နှဈနှဈကှောအွရှယလွေးနဲ့ အရမွးကိုအလှကှိုကတွာမို့ မမစနြေဒေီမှငွ့လှငကွ အလိုလိုကသွငွ့တာ အလိုလိုကသွလို သမီးလေး နားလညသွဘောပေါကဖွို့ကိုလညွး ဆုံးမခဲ့တာဖှဈပါတယွ။ ပရိသတကွှီးလညွး သမီးလေးအတှကွ စနဒြီမှငွ့လှငရွေးသားတဲ့ ဆုံးမစာလေးကိုဖတပွှီး တဈခုခုတော့အသိရရှိသှားမယထွငပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Sandy Myint Lwin’s fb

error: Alert: Content is protected !!