အဖနေဲ့ အမေ အိမလှာလညတှုနှး ကိုယတှိုငရှှာဖှထေားတဲ့ ငှနေဲ့ ထိုငကှနတှော့ခဲ့တဲ့ ပိုငတှံခှနှ

သရုပဆှောငမှောဒှယလှ ပိုငတှံခှနကှတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတတှှရေဲ့ အားပေးခစှခှငမှှုကို အပှည့အှဝရရှိထားသလို မိသားစုကောငှးတဈခုကိုလညှး ပိုငဆှိုငထှားသူဖှဈပါတယှ။ ပိုငတှံခှနဟှာ သူ့ရဲ့အနုပညာလမှးကှောငှးတဈလှှောကမှှာလညှး မိဘတှရေဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို အပှည့အှဝရရှိခဲ့သလို သူအောငမှှငပှှီး နရောတဈနရောရရှိခဲ့ခှိနမှှာလညှး မိဘတှကေို လိုလသေေးမရှိ ပှီးပှည့စှုံအောငထှားသူတဈယောကပှဲဖှဈပါတယှ။ အဲ့ဒါကှောင့လှညှး ပိုငတှံခှနရှဲ့အောငမှှငမှှုဟာ အတိုငှးအဆမရှိကှီးမားလာခဲ့ပှီး ပှညပှနိုငငှံတှထေိ ထိုးဖောကအှောငမှှငနှတော ပရိသတကှှီးမကှမှှငကှိုယတှှေ့ပဲဖှဈပါတယှ။

မိဘတှကေို အရမှးသိတတပှှီး မိဘတှကေို တိုကအှိမကှှီးတဈတိုကအှပှငှ အခှားသောလိုအပတှာမှနသှမှှကို ဖှည့ဆှညှးပေးနတေဲ့ ပိုငတှံခှနဟှာ ဒီတဈခေါကမှှာလညှး သူ့ရဲ့မိဘနှဈပါးကို သူရှာဖှထေားတဲ့ ငှကှေေးလေးနဲ့ ကနတှော့ခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယှ။ ပိုငတှံခှနကှ သူ့ရဲ့အိမကှို အဖနေဲ့အမလောလညတှုနှးလေး သူရှာဖှထေားတဲ့ငှလေေးတှနေဲ့ ကနတှော့ခဲ့တာကို အခုလိုမှိုး သူ့ရဲ့ဖေ့ဈဘုတှ Story မှာ တငထှားခဲ့ပါတယှ။

ပိုငတှံခှနကှတော့ မိဘကိုသိတတလှိမမွာတဲ့သားမို့ သူ့ရဲ့ဂုဏသှတငှးကတော့ အမှဲတမှးကောငှးသတငှးနဲ့ ကှောစှောနတောပဲဖှဈပါတယှ။ မိဘကို ဦးထိပထှားတဲ့ ပိုငတှံခှနတှဈယောကှ ဒီထကမှက အောငမှှငပှါစလေို့ ဆုတောငှးပေးလိုကပှါတယနှောှ။

 

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

 

Source: Paing Takhon’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

အဖနေဲ့ အမေ အိမလွာလညတွုနွး ကိုယတွိုငရွှာဖှထေားတဲ့ ငှနေဲ့ ထိုငကွနတွော့ခဲ့တဲ့ ပိုငတွံခှနွ

သရုပဆွောငမွောဒွယလွ ပိုငတွံခှနကွတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတတွှရေဲ့ အားပေးခစှခွငမွှုကို အပှညွ့အဝရရှိထားသလို မိသားစုကောငွးတဈခုကိုလညွး ပိုငဆွိုငထွားသူဖှဈပါတယွ။ ပိုငတွံခှနဟွာ သူ့ရဲ့အနုပညာလမွးကှောငွးတဈလှှောကမွှာလညွး မိဘတှရေဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို အပှညွ့အဝရရှိခဲ့သလို သူအောငမွှငပွှီး နရောတဈနရောရရှိခဲ့ခှိနမွှာလညွး မိဘတှကေို လိုလသေေးမရှိ ပှီးပှညွ့စုံအောငထွားသူတဈယောကပွဲဖှဈပါတယွ။ အဲ့ဒါကှောငွ့လညွး ပိုငတွံခှနရွဲ့အောငမွှငမွှုဟာ အတိုငွးအဆမရှိကှီးမားလာခဲ့ပှီး ပှညပွနိုငငွံတှထေိ ထိုးဖောကအွောငမွှငနွတော ပရိသတကွှီးမကှမွှငကွိုယတွှေ့ပဲဖှဈပါတယွ။

မိဘတှကေို အရမွးသိတတပွှီး မိဘတှကေို တိုကအွိမကွှီးတဈတိုကအွပှငွ အခှားသောလိုအပတွာမှနသွမှှကို ဖှညွ့ဆညွးပေးနတေဲ့ ပိုငတွံခှနဟွာ ဒီတဈခေါကမွှာလညွး သူ့ရဲ့မိဘနှဈပါးကို သူရှာဖှထေားတဲ့ ငှကှေေးလေးနဲ့ ကနတွော့ခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယွ။ ပိုငတွံခှနကွ သူ့ရဲ့အိမကွို အဖနေဲ့အမလောလညတွုနွးလေး သူရှာဖှထေားတဲ့ငှလေေးတှနေဲ့ ကနတွော့ခဲ့တာကို အခုလိုမှိုး သူ့ရဲ့ဖေ့ဈဘုတွ Story မှာ တငထွားခဲ့ပါတယွ။

ပိုငတွံခှနကွတော့ မိဘကိုသိတတလွိမမြာတဲ့သားမို့ သူ့ရဲ့ဂုဏသွတငွးကတော့ အမှဲတမွးကောငွးသတငွးနဲ့ ကှောစွောနတောပဲဖှဈပါတယွ။ မိဘကို ဦးထိပထွားတဲ့ ပိုငတွံခှနတွဈယောကွ ဒီထကမွက အောငမွှငပွါစလေို့ ဆုတောငွးပေးလိုကပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Paing Takhon’s fb

error: Alert: Content is protected !!