အတှငှးခံဝတစှုံလေးသာဝတပှှီး ခစှသှူနဲ့အတူတူ နှဈယောကသှားလေ့ကငှ့ခှနှးလုပခှဲ့တဲ့ သငဇှာဝင့ကှှောှ

သရုပဆှောငှ သငဇှာဝင့ကှှောကှတော့ ပရိသတတှှေ နှဈပေါငှးမှားစှာခစှခှဲ့ရတဲ့ ပှညသှူခစှသှရုပဆှောငတှဈယောကပှါပဲ။ သငဇှာဝင့ကှှောကှ အခုဆိုရငှ ရုပရှှငဇှာတကှားကှီးတှမရေိုကကှူးဖှဈတော့ပမယှေ့ ကှောငှှာတှကေို ဆကတှိုကရှိုကကှူးဖှဈနပှေီး မကှာသေးခငကှလညှး သူမရဲ့သီခငှှးသဈလေးကို ခပှှခဲ့ပါသေးတယှ။ ပရိသတတှှအတှကှေ အမှဲတမှးအသဈအဆနှးတှသောခပှှလေ့ရှိတဲ့ သငဇှာဝင့ကှှောဟှာ ဒီတဈခါမှာလညှး သူမရဲ့ခစှသှူနဲ့ ထူးထူးဆနှးဆနှး ပုံရိပလှေးတှကေို ခပှှလာပါတယှ။

သငဇှာဝင့ကှှောရှဲ့ခစှသှူဟာ တခှိနကှ သငဇှာဝင့ကှှောကှို အားကစားလေ့ကငှ့သှငကှှားပေးတဲ့ Trainer တဈယောကဖှှဈသလို အခုလို ခစှသှူတှဖှဈသှေားခှိနမှှာလညှး အရငကှထကပှိုပှီး နီးကပစှှာ အားကစားအတူလုပကှှတာပဲဖှဈပါတယှ။ ဒီကနေ့မှာလညှး သငဇှာဝင့ကှှောကှ အတှငှးခံဝတစှုံလေးသာဝတပှှီး ခစှသှူနဲ့အတူတူ နှဈယောကသှားလေ့ကငှ့ခှနှးလုပခှဲ့တဲ့ အခိုကအှတံ့လေးကို ပရိသတတှှဆေီ မှှဝလောပါတယှ။

သငဇှာဝင့ကှှောတှို့ ခစှသှူနှဈယောကကှတော့ တဈယောကနှဲ့တဈယောကှ စိတတှူကိုယတှူရှိပှီး ဝါသနာလညှးတူတာကှောင့ှ တကယ့ကှိုလိုကဖှကညှီနတောပဲဖှဈပါတယှ။ ပရိသတကှှီးလညှး သငဇှာဝင့ကှှောတှို့စုံတှဲကိုကှည့ပှှီး အားကနှကှပှေီထငပှါတယနှောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Thin Zar Wint Kyaw’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

အတှငွးခံဝတစွုံလေးသာဝတပွှီး ခစှသွူနဲ့အတူတူ နှဈယောကသွားလေ့ကငွှ့ခနွးလုပခွဲ့တဲ့ သငဇွာဝငွ့ကှောွ

သရုပဆွောငွ သငဇွာဝငွ့ကှောကွတော့ ပရိသတတွှေ နှဈပေါငွးမှားစှာခစှခွဲ့ရတဲ့ ပှညသွူခစှသွရုပဆွောငတွဈယောကပွါပဲ။ သငဇွာဝငွ့ကှောကွ အခုဆိုရငွ ရုပရွှငဇွာတကွားကှီးတှမရေိုကကွူးဖှဈတော့ပမယွေ့ ကှောငွှာတှကေို ဆကတွိုကရွိုကကွူးဖှဈနပှေီး မကှာသေးခငကွလညွး သူမရဲ့သီခငွှးသဈလေးကို ခပှှခဲ့ပါသေးတယွ။ ပရိသတတွှအတှကွေ အမှဲတမွးအသဈအဆနွးတှသောခပှှလေ့ရှိတဲ့ သငဇွာဝငွ့ကှောဟွာ ဒီတဈခါမှာလညွး သူမရဲ့ခစှသွူနဲ့ ထူးထူးဆနွးဆနွး ပုံရိပလွေးတှကေို ခပှှလာပါတယွ။

သငဇွာဝငွ့ကှောရွဲ့ခစှသွူဟာ တခှိနကွ သငဇွာဝငွ့ကှောကွို အားကစားလေ့ကငွှ့သငကွှားပေးတဲ့ Trainer တဈယောကဖွှဈသလို အခုလို ခစှသွူတှဖှဈသှေားခှိနမွှာလညွး အရငကွထကပွိုပှီး နီးကပစွှာ အားကစားအတူလုပကွှတာပဲဖှဈပါတယွ။ ဒီကနေ့မှာလညွး သငဇွာဝငွ့ကှောကွ အတှငွးခံဝတစွုံလေးသာဝတပွှီး ခစှသွူနဲ့အတူတူ နှဈယောကသွားလေ့ကငွှ့ခနွးလုပခွဲ့တဲ့ အခိုကအွတံ့လေးကို ပရိသတတွှဆေီ မှှဝလောပါတယွ။

သငဇွာဝငွ့ကှောတွို့ ခစှသွူနှဈယောကကွတော့ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ စိတတွူကိုယတွူရှိပှီး ဝါသနာလညွးတူတာကှောငွ့ တကယွ့ကိုလိုကဖွကညွီနတောပဲဖှဈပါတယွ။ ပရိသတကွှီးလညွး သငဇွာဝငွ့ကှောတွို့စုံတှဲကိုကှညွ့ပှီး အားကနှကှပှေီထငပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Thin Zar Wint Kyaw’s fb

error: Alert: Content is protected !!