သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ အခစှဆှုံးခှေးလေးအတှကှ ရညစှူးပှီး ကုသိုလကှောငှးမှုတှပှေုလုပပှေးခဲ့တဲ့ ဝလောရီ

ခစှစှရာကောငှးတဲ့ အပှုံးလေးတှနေဲ့ ပရိသတတှှရေဲ့ ခစှခှငမှှုကို ရရှိထားတဲ့ မငှးသမီးလေး ဝလောရီက ဇာတလှမှးတှဲတှနေဲ့ အောငမှှငသှူတဈယောကှ ဖှဈပါတယှ။ ဝလောရီဟာ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးဇာတလှမှးတှဲ “နှငှးဆီ” ဇာတကှားနဲ့ အောငမှှငမှှုရရှိခဲ့ပှီး “မမှီဝဲနဲ့ ကငှးအောငနှေ” ဇာတလှမှးတှဲနဲ့လညှး နာမညရှလာခဲ့သူတဈယောကဖှှဈပါတယှ။ လတတှလောမှာလညှး ဝလောရီက ဇာတလှမှးတှဲတှကေို ဆကလှကရှိုကကှူးနလကှရှှေိပှီး အခှားသောအနုပညာအလုပတှှကေိုလညှး လုပကှိုငနှလကှရှှေိပါတယှ။

ဝလောရီကတော့ အလုပတှှတဈဖကေနှဲ့ တဈဖကမှှာလညှး သူမရဲ့အခစှဆှုံးခှေးလေးအတှကှ စိတမှကောငှးဝမှးနညှးဖှဈနရတောပဲဖှဈပါတယှ။ ဝလောရီရဲ့ အခစှဆှုံးခှေးလေးဟာ ပှီးခဲ့တဲ့ ဇှနလှ (၈) ရကနှေ့က ကှယလှှနသှှားခဲ့ပှီး မနေ့က ဇှနလှ (၁၄) ရကနှေ့မှာတော့ ဝလောရီက ခှေးလေးဘရနဒှီအတှကှ ရကလှညဆှှမှးဆကကှပလှှူဒါနှးပေးခဲ့ပှီး ပှုသမှှကုသိုလအှစုစုကို ခှေးလေးထပတှူရရှိနိုငဖှို့ ဆုတောငှးပေးခဲ့ပါတယှ။

ဝလောရီကတော့ တိရဈဆာနလှေးတှကေိုခစှတှတသှူတဈယောကပှီပီ သူမရဲ့ခှေးလေး အခုလိုကှယလှှနသှှားတဲ့အခါမှာ တောတှောလှေးစိတမှကောငှးဖှဈရပှီး ခှေးလေးအတှကှ ကုသိုလတှှပှေုပေးနတောပဲဖှဈပါတယှ။ ဝလောရီကတော့ သူမရဲ့ခှေးလေးအပေါှ ဘယလှောကတှောငှ သံယောဇဉရှှိလဲဆိုတာ သူမရဲ့လုပရှပလှေးတှကေ သကသှပှနတေောပါပဲ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Wai Lar Ri’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ အခစှဆွုံးခှေးလေးအတှကွ ရညစွူးပှီး ကုသိုလကွောငွးမှုတှပှေုလုပပွေးခဲ့တဲ့ ဝလောရီ

ခစှစွရာကောငွးတဲ့ အပှုံးလေးတှနေဲ့ ပရိသတတွှရေဲ့ ခစှခွငမွှုကို ရရှိထားတဲ့ မငွးသမီးလေး ဝလောရီက ဇာတလွမွးတှဲတှနေဲ့ အောငမွှငသွူတဈယောကွ ဖှဈပါတယွ။ ဝလောရီဟာ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးဇာတလွမွးတှဲ “နှငွးဆီ” ဇာတကွားနဲ့ အောငမွှငမွှုရရှိခဲ့ပှီး “မမှီဝဲနဲ့ ကငွးအောငနွေ” ဇာတလွမွးတှဲနဲ့လညွး နာမညရွလာခဲ့သူတဈယောကဖွှဈပါတယွ။ လတတွလောမှာလညွး ဝလောရီက ဇာတလွမွးတှဲတှကေို ဆကလွကရွိုကကွူးနလကှရွှေိပှီး အခှားသောအနုပညာအလုပတွှကေိုလညွး လုပကွိုငနွလကှရွှေိပါတယွ။

ဝလောရီကတော့ အလုပတွှတဈဖေကနွဲ့ တဈဖကမွှာလညွး သူမရဲ့အခစှဆွုံးခှေးလေးအတှကွ စိတမွကောငွးဝမွးနညွးဖှဈနရတောပဲဖှဈပါတယွ။ ဝလောရီရဲ့ အခစှဆွုံးခှေးလေးဟာ ပှီးခဲ့တဲ့ ဇှနလွ (၈) ရကနွေ့က ကှယလွှနသွှားခဲ့ပှီး မနေ့က ဇှနလွ (၁၄) ရကနွေ့မှာတော့ ဝလောရီက ခှေးလေးဘရနဒွီအတှကွ ရကလွညဆွှမွးဆကကွပလွှူဒါနွးပေးခဲ့ပှီး ပှုသမှှကုသိုလအွစုစုကို ခှေးလေးထပတွူရရှိနိုငဖွို့ ဆုတောငွးပေးခဲ့ပါတယွ။

ဝလောရီကတော့ တိရဈဆာနလွေးတှကေိုခစှတွတသွူတဈယောကပွီပီ သူမရဲ့ခှေးလေး အခုလိုကှယလွှနသွှားတဲ့အခါမှာ တောတွောလွေးစိတမွကောငွးဖှဈရပှီး ခှေးလေးအတှကွ ကုသိုလတွှပှေုပေးနတောပဲဖှဈပါတယွ။ ဝလောရီကတော့ သူမရဲ့ခှေးလေးအပေါွ ဘယလွောကတွောငွ သံယောဇဉရွှိလဲဆိုတာ သူမရဲ့လုပရွပလွေးတှကေ သကသွပှနတေောပါပဲ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Wai Lar Ri’s fb

error: Alert: Content is protected !!