သူနဲ့ ခှဲမရအောငရှုပခှငှှးဆငတှဲ့ ကောငလှေးတဈယောကရှဲ့ ဗီဒီယိုကိုကှည့ပှှီး မယုံကှညနှိုငလှောကအှောငှ အံ့သှနရတေဲ့ ပိုငတှံခှနှ

နိုငငှံကှောှ သရုပဆှောငှ မငှးသားခှော ပိုငတှံခှနကှ ကှံ့ခိုငသှနစှှမှးပှီး ယောကှာှးပီသတတဲ့ အခှိုးအစား ရုပရှညတှို့ကှောင့ှ မိနှးကလေးပရိသတတှှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငအှမာ ရရှိထားတာ ဖှဈပါတယှ။ ရုပခှှောသလို စိတထှားလေးလညှး ကောငှးတဲ့ ပိုငတှံခှနဟှာ ပရိသတတှှရေဲ့ စံပှမငှးသားတဈယောကဆှိုလညှး မမှားပါဘူး။ ပိုငတှံခှနကှလညှး သူ့ကိုအားပေးကှတဲ့ ပရိသတတှဈဦးတဈယောကခှငှှးစီတိုငှးကို လေးစားစှာဆကဆှံလေ့ရှိသူတဈယောကပှဲဖှဈပါတယှ။

ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုငတှံခှနကှ သူကိုယတှိုငလှညှး အံ့သှရသလို ပရိသတတှှကေိုလညှး အံ့သှစမယှေ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခုကို ခပှှလာပါတယှ။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုထဲက ကောငလှေးဟာ ပိုငတှံခှနနှဲ့ တောတှောလှေး ရုပခှငှှးဆငပှှီး ပိုငတှံခှနလှိုမှိုး ဟနပှနအှမူအယာတှနေဲ့ Tik Tok ရိုကကှူးခဲ့တာမို့ ပိုငတှံခှနကှ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပှနလှညမှှှဝကော “Woww တူလိုကတှာ ” ဆိုပှီး အသိအမှတပှှုခဲ့ပါတယှ။

ပိုငတှံခှနကှတော့ သူနဲ့ တောတှောလှေး ရုပခှငှှးဆငတှဲ့ အသကမှတိမှးမယိမှးအရှယှ ကောငလှေးတဈယောကကှို တှေ့ခှင့ရှလို့ တောတှောလှေး အံ့သှနတောပဲဖှဈပါတယှ။ ပရိသတကှှီးလညှး ဗီဒီယိုထဲကကောငလှေးနဲ့ ပိုငတှံခှနတှို့ဟာ တောတှောလှေး ရုပဆှငလှားဆိုတာ မှတခှကှခှပှေးခဲ့ပါဦးနောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Paing Takhon’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

သူနဲ့ ခှဲမရအောငရွုပခွငွှးဆငတွဲ့ ကောငလွေးတဈယောကရွဲ့ ဗီဒီယိုကိုကှညွ့ပှီး မယုံကှညနွိုငလွောကအွောငွ အံ့သှနရတေဲ့ ပိုငတွံခှနွ

နိုငငွံကှောွ သရုပဆွောငွ မငွးသားခှော ပိုငတွံခှနကွ ကှံ့ခိုငသွနစွှမွးပှီး ယောကှာွးပီသတတဲ့ အခှိုးအစား ရုပရွညတွို့ကှောငွ့ မိနွးကလေးပရိသတတွှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငအွမာ ရရှိထားတာ ဖှဈပါတယွ။ ရုပခွှောသလို စိတထွားလေးလညွး ကောငွးတဲ့ ပိုငတွံခှနဟွာ ပရိသတတွှရေဲ့ စံပှမငွးသားတဈယောကဆွိုလညွး မမှားပါဘူး။ ပိုငတွံခှနကွလညွး သူ့ကိုအားပေးကှတဲ့ ပရိသတတွဈဦးတဈယောကခွငွှးစီတိုငွးကို လေးစားစှာဆကဆွံလေ့ရှိသူတဈယောကပွဲဖှဈပါတယွ။

ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုငတွံခှနကွ သူကိုယတွိုငလွညွး အံ့သှရသလို ပရိသတတွှကေိုလညွး အံ့သှစမယွေ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခုကို ခပှှလာပါတယွ။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုထဲက ကောငလွေးဟာ ပိုငတွံခှနနွဲ့ တောတွောလွေး ရုပခွငွှးဆငပွှီး ပိုငတွံခှနလွိုမှိုး ဟနပွနအွမူအယာတှနေဲ့ Tik Tok ရိုကကွူးခဲ့တာမို့ ပိုငတွံခှနကွ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပှနလွညမွှှဝကော “Woww တူလိုကတွာ ” ဆိုပှီး အသိအမှတပွှုခဲ့ပါတယွ။

ပိုငတွံခှနကွတော့ သူနဲ့ တောတွောလွေး ရုပခွငွှးဆငတွဲ့ အသကမွတိမွးမယိမွးအရှယွ ကောငလွေးတဈယောကကွို တှေ့ခှငွ့ရလို့ တောတွောလွေး အံ့သှနတောပဲဖှဈပါတယွ။ ပရိသတကွှီးလညွး ဗီဒီယိုထဲကကောငလွေးနဲ့ ပိုငတွံခှနတွို့ဟာ တောတွောလွေး ရုပဆွငလွားဆိုတာ မှတခွကှခွပှေးခဲ့ပါဦးနောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Paing Takhon’s fb

error: Alert: Content is protected !!