သိနှးကိုသောငှးနားကပတှဲ့အထိ ဈေးရောငှးခနှိုငမှှုအပေါှ ဟနမှဆောငနှိုငတှဲ့အထိ မနာလိုကှသူတှအကှေောငှးပှောပှလာတဲ့ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရှ

နိုငငှံကှောှ ဇာတပှို့သရုပဆှောငှ တဈယောကဖှှဈတဲ့ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှတော့ ရုပရှှငှ၊ ဗီဒီယိုဇာတကှားတှမှော အရေးပါတဲ့ ဇာတပှို့ကာရိုကတှာတှမှော အမှားဆုံးသရုပဆှောငခှဲ့သူ ဖှဈပါတယှ။ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှတော့ လကရှှိ ကိုဗဈကာလ အနုပညာအလုပတှှပေါးနခှေိနမှှာ အှနလှိုငှးကနေ Live Sale တှရေောငှးခှေ ပးနပှေီး သမာအာဇီဝကကှ စီးပှားရှာနသေူတဈယောကပှဲ ဖှဈပါတယှ။ စကားပှောကောငှးပှီး ရောငှးတတဝှယတှတတှဲ့အပှငှ စတနောကလညှးအပှည့ထှားတာကှောင့ှ ဝယသှူတှအေားပေးကှရုံသာမက စီးပှားရှငတှှကပေါ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှို စိတခှလှကခှနှဲ့ အလုပှ အပနှှံကှတာ ပရိသတကှှီးတှေ့မှငရှမှာပဲ ဖှဈပါတယှ။

ပှီးခဲ့တဲ့တဈခေါကမှှာတော့ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှ ရတနာဆိုငတှဈခုအတှကှ Live Sale ရောငှးခပှေးခဲ့ရာ Live အတှငှးမှာလညှး သိနှးသုံးထောငကှှောှ ရောငှးခနှိုငခှဲ့ပှီး အောဒှါအပထှညတှှလညှေးရရှိခဲ့ရာ သိနှးတဈသောငှးနီးပါးဖိုးအထိ ရောငှးခပှေးနိုငခှဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။ ဒါပမယှေ့ သူမရဲ့ကှိုးစားမှုရလဒအှပေါှ မနာလိုဝနတှိုသူတှရှေိကှောငှးကို နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှ “ခုပဲ ဈေးရောငှးပှီး ပှနသှှားတယှ တဈညတောငမှစောင့နှိုငပှဲ ဖုနှးဆကမှေးတယှ။ တကယရှောငှးရတာလားတဲ့😂 ဝယသှူတှေ မလာဘူးမလားတဲ့😂 အယမှ အရမှးအားနရငှေ Live မဖကှထှားဘူးး။ ဝငကှှည့လှို့ရတယနှောှ😁 မကှည့မှှာစိုးလို့😂 ဒီ့ထကှ ပို စပစှုခငှရှငှ ဝယသှူတှကဘယသှေူတှလညှေးဆိုတာပါဝငကှှည့ှ😂 profile တှကေို😂 ဒီ့ထကအှားနရငှေ ဘေးမှာ ဂဏနှးပေါငှးစကတှဈလုံးပါခပှီး အဲ့နေ့က ရောငှးရတာတှေ လိုကပှေါငှးနေ😂 အယမှက အားမှာပါ 😂😂 ကှှနမှကတော့ ခလေးတဖကနှဲ့ မအားဘူး😂 သဘောပေါကှ😋” ဆိုပှီးပှောလာတာပဲဖှဈပါတယှ။

 

နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရကှတော့ သူမရဲ့ ကှိုးစားအားထုတမှှုနဲ့ စတနောတို့ကှောင့ှ အခုလိုရောငှးရတာကိုတောငှ မနာလိုသူတှကေ ဟနမှဆောငနှိုငတှဲ့အထိကိုဖှဈကှကှောငှးပှောလာတာပဲဖှဈပါတယှ။ နှိုငှးယှဉမှှင့မှိုရတှဈယောကှ အခုလိုပဲ အမှဲတမှးရောငှးကောငှးပှီး အောငမှှငမှှုတှမှေားစှာရရှိပိုငဆှိုငနှိုငပှါစနေောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတှတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Nhying Shin’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

သိနှးကိုသောငှးနားကပတှဲ့အထိ ဈေးရောငှးခနှိုငမှှုအပေါှ ဟနမှဆောငနှိုငတှဲ့အထိ မနာလိုကှသူတှအကှေောငှးပှောပှလာတဲ့ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရှ

နိုငငှံကှောှ ဇာတပှို့သရုပဆှောငှ တဈယောကဖှှဈတဲ့ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှတော့ ရုပရှှငှ၊ ဗီဒီယိုဇာတကှားတှမှော အရေးပါတဲ့ ဇာတပှို့ကာရိုကတှာတှမှော အမှားဆုံးသရုပဆှောငခှဲ့သူ ဖှဈပါတယှ။ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှတော့ လကရှှိ ကိုဗဈကာလ အနုပညာအလုပတှှပေါးနခှေိနမှှာ အှနလှိုငှးကနေ Live Sale တှရေောငှးခှေ ပးနပှေီး သမာအာဇီဝကကှ စီးပှားရှာနသေူတဈယောကပှဲ ဖှဈပါတယှ။ စကားပှောကောငှးပှီး ရောငှးတတဝှယတှတတှဲ့အပှငှ စတနောကလညှးအပှညှ့ထားတာကှောငှ့ ဝယသှူတှအေားပေးကှရုံသာမက စီးပှားရှငတှှကပေါ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှို စိတခှလှကခှနှဲ့ အလုပှ အပနှှံကှတာ ပရိသတကှှီးတှေ့မှငရှမှာပဲ ဖှဈပါတယှ။

ပှီးခဲ့တဲ့တဈခေါကမှှာတော့ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှ ရတနာဆိုငတှဈခုအတှကှ Live Sale ရောငှးခပှေးခဲ့ရာ Live အတှငှးမှာလညှး သိနှးသုံးထောငကှှောှ ရောငှးခနှိုငခှဲ့ပှီး အောဒှါအပထှညတှှလညှေးရရှိခဲ့ရာ သိနှးတဈသောငှးနီးပါးဖိုးအထိ ရောငှးခပှေးနိုငခှဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။ ဒါပမယှေ့ သူမရဲ့ကှိုးစားမှုရလဒအှပေါှ မနာလိုဝနတှိုသူတှရှေိကှောငှးကို နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှ “ခုပဲ ဈေးရောငှးပှီး ပှနသှှားတယှ တဈညတောငမှစောငှ့နိုငပှဲ ဖုနှးဆကမှေးတယှ။ တကယရှောငှးရတာလားတဲ့😂 ဝယသှူတှေ မလာဘူးမလားတဲ့😂 အယမှ အရမှးအားနရငှေ Live မဖကှထှားဘူးး။ ဝငကှှညှ့လို့ရတယနှောှ😁 မကှညှ့မှာစိုးလို့😂 ဒီ့ထကှ ပို စပစှုခငှရှငှ ဝယသှူတှကဘယသှေူတှလညှေးဆိုတာပါဝငကှှညှ့😂 profile တှကေို😂 ဒီ့ထကအှားနရငှေ ဘေးမှာ ဂဏနှးပေါငှးစကတှဈလုံးပါခပှီး အဲ့နေ့က ရောငှးရတာတှေ လိုကပှေါငှးနေ😂 အယမှက အားမှာပါ 😂😂 ကှှနမှကတော့ ခလေးတဖကနှဲ့ မအားဘူး😂 သဘောပေါကှ😋” ဆိုပှီးပှောလာတာပဲဖှဈပါတယှ။

နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရကှတော့ သူမရဲ့ ကှိုးစားအားထုတမှှုနဲ့ စတနောတို့ကှောငှ့ အခုလိုရောငှးရတာကိုတောငှ မနာလိုသူတှကေ ဟနမှဆောငနှိုငတှဲ့အထိကိုဖှဈကှကှောငှးပှောလာတာပဲဖှဈပါတယှ။ နှိုငှးယှဉမှှငှ့မိုရတှဈယောကှ အခုလိုပဲ အမှဲတမှးရောငှးကောငှးပှီး အောငမှှငမှှုတှမှေားစှာရရှိပိုငဆှိုငနှိုငပှါစနေောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငှ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှငှ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှငှ့ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Nhying Shin’s fb

error: Alert: Content is protected !!