သမီးလေး Shandra Shwe Si ရဲ့ တဈနှဈပှည့မှှေးနေ့ကို မိသားစုစုံလငစှှာနဲ့ ဖှတသှနှးခဲ့ကှတဲ့ စညဖှှိုးနဲ့ ခငလှှှမှး

သရုပဆှောငှ စညဖှှိုးနဲ့ ခငလှှှမှးတို့ကတော့ ခစှသှူဘဝကတညှးက လိုကဖှကလှှနှးတဲ့စုံတှဲတှအဖှဈေ ပရိသတတှှရေဲ့ သကမှှတခှှငှးခံရတာပဲဖှဈပါတယှ။ .ခစှသှူဘဝမှာကတညှးက ရငသှှေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စညဖှှိုးနဲ့ ခငလှှှမှးတို့ဟာ ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှဈမှာပဲ လကထှပခှဲ့ကှတာ ပဲဖှဈပါတယှ။ အခုဆိုရငှ အိမထှောငသှကအှနညှးငယရှလာခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ ခငလှှှမှးတို့ဇနီးမောငနှှံဟာ တဈယောကကှိုတဈယောကှ နားလညမှှုအပှည့ပှေးပှီး အိမထှောငတှဈခုကို တညဆှောကထှားတာပဲဖှဈပါတယှ။

မနေ့က ဇှနလှ (၁၄) ရကနှေ့မှာတော့ စညဖှှိုးနဲ့ ခငလှှှမှးတို့ရဲ့ တဈဦးတညှးသောသမီးလေး Shandra Shwe Si ရဲ့ တဈနှဈပှည့မှှေးနေ့ကရှောကခှဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။ စညဖှှိုးကတော့ သမီးလေးအတှကှ “Happy Birthday Shandra Shwe Si သမီးလေးကိုယစှိတနှှဈပါးကနှှးမာခမှှးသာဘေးကငှးသကရှှညစှေ” ဆိုပှီး မှေးနေ့ဆုတောငှးပေးခဲ့သလို သမီးလေးမှေးနေ့က အမှတတှရလေးတှကေို အခုလိုပဲ မှှဝပေေးလာခဲ့ပါတယှ။

စညဖှှိုးနဲ့ ခငလှှှမှးတို့ကတော့ သမီးလေး Shandra Shwe Si ကိုပှုစုပှိုးထောငရှငှး သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တညဆှောကထှားတာပဲဖှဈပါတယှ။ စညဖှှိုးတို့မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမှဲတမှးထာဝရပှောရှှှငခှမှှးမှေ့ကှပါစလေို့ ဆုတောငှးပေးလိုကပှါတယနှောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Si Phyo’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

သမီးလေး Shandra Shwe Si ရဲ့ တဈနှဈပှညွ့မှေးနေ့ကို မိသားစုစုံလငစွှာနဲ့ ဖှတသွနွးခဲ့ကှတဲ့ စညဖွှိုးနဲ့ ခငလွှှမွး

သရုပဆွောငွ စညဖွှိုးနဲ့ ခငလွှှမွးတို့ကတော့ ခစှသွူဘဝကတညွးက လိုကဖွကလွှနွးတဲ့စုံတှဲတှအဖှဈေ ပရိသတတွှရေဲ့ သကမွှတခွှငွးခံရတာပဲဖှဈပါတယွ။ .ခစှသွူဘဝမှာကတညွးက ရငသွှေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စညဖွှိုးနဲ့ ခငလွှှမွးတို့ဟာ ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှဈမှာပဲ လကထွပခွဲ့ကှတာ ပဲဖှဈပါတယွ။ အခုဆိုရငွ အိမထွောငသွကအွနညွးငယရွလာခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ ခငလွှှမွးတို့ဇနီးမောငနွှံဟာ တဈယောကကွိုတဈယောကွ နားလညမွှုအပှညွ့ပေးပှီး အိမထွောငတွဈခုကို တညဆွောကထွားတာပဲဖှဈပါတယွ။

မနေ့က ဇှနလွ (၁၄) ရကနွေ့မှာတော့ စညဖွှိုးနဲ့ ခငလွှှမွးတို့ရဲ့ တဈဦးတညွးသောသမီးလေး Shandra Shwe Si ရဲ့ တဈနှဈပှညွ့မှေးနေ့ကရှောကခွဲ့တာပဲဖှဈပါတယွ။ စညဖွှိုးကတော့ သမီးလေးအတှကွ “Happy Birthday Shandra Shwe Si သမီးလေးကိုယစွိတနွှဈပါးကနွှးမာခမွှးသာဘေးကငွးသကရွှညစွေ” ဆိုပှီး မှေးနေ့ဆုတောငွးပေးခဲ့သလို သမီးလေးမှေးနေ့က အမှတတွရလေးတှကေို အခုလိုပဲ မှှဝပေေးလာခဲ့ပါတယွ။

စညဖွှိုးနဲ့ ခငလွှှမွးတို့ကတော့ သမီးလေး Shandra Shwe Si ကိုပှုစုပှိုးထောငရွငွး သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တညဆွောကထွားတာပဲဖှဈပါတယွ။ စညဖွှိုးတို့မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမှဲတမွးထာဝရပှောရွှှငခွမွှးမှေ့ကှပါစလေို့ ဆုတောငွးပေးလိုကပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Si Phyo’s fb

error: Alert: Content is protected !!