သမီးလေးရဲ့ ရုပရှညသှှငပှှငကှိုကှည့ဖှို့ အယထှရာဆောငှးရိုကရှငှး ဖဖသေေားဂနှးနဲ့တူကှောငှး တှေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ဘဘေီမောငှ

သရုပဆှောငှ ဘဘေီမောငနှဲ့ အဆိုတောှ သားဂနှးတို့ကတော့ အနုပညာနယပှယအှသီးသီးမှာ လူသိမှားတဲ့ အနုပညာရှငဇှနီးမောငနှှံပဲဖှဈပါတယှ။ သားဂနှးနဲ့ ဘဘေီမောငတှို့ဟာ အခုဆိုရငှ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရငသှှေးလေးကို ပိုငဆှိုငနှိုငတှော့မှာဖှဈပှီး သမီးလေးအတှကှ နှဈယောကသှား အလုပတှှကေို ကှိုးစားလုပကှိုငနှတောပဲဖှဈပါတယှ။ ပရိသတတှှကလညှေး မကှာခငမှိဘနရောရောကရှှိလာတော့မယ့ှ သားဂနှးနဲ့ ဘဘေီမောငတှို့ရဲ့ ကှညနှူးစရာအခိုကအှတံ့လေးတှကေို မှှဝခေံစားပေးနတောပဲဖှဈပါတယှ။

ကိုယဝှနလှအတောရှင့လှာခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ ဘဘေီမောငဟှာ မနေ့က ဇှနလှ (၁၃) ရကနှေ့မှာတော့ သမီးလေးရဲ့ ရုပရှညသှှငပှှငကှိုကှည့ဖှို့ 4D အယထှရာဆောငှးရိုကရှငှး သမီးလေးဟာ ဖဖသေေားဂနှးနဲ့တူကှောငှး တှေ့ရှိခဲ့ရတယလှို့ ပှောလာပါတယှ။ ဘဘေီမောငကှ “အမရေဲ့အခငှှးနားကကိုမကှနှှာမခှာတာ🥰 သူ့မကှနှှာလေးအပှည့ကှို 4Dရိုကမှရဘူး👧🏼 သူအဖအတေိုငှးပဲကငမှရာမကှိုကသှောလေး🥰 အဖနေဲ့တူခငှရှငှ ပါးခှိုင့လှေးရယှ အသံလေးရယတှူနောသှမီး😍” ဆိုပှီး သမီးလေးရဲ့ ဓာတပှုံလေးတှကေိုလညှး ပရိသတတှှကှညေ့ရှှုနိုငဖှို့ အခုလိုပဲ မှှဝပေေးလာပါတယှ။

ဘဘေီမောငကှတော့ မမှေးခငကှတညှးက သားဂနှးနဲ့ အကငှ့စှရိုကတှှတေူညီနတေဲ့ သမီးလေးကိုတှေ့မှငခှှင့ရှခဲ့ပှီး အရမှးကိုပီတိဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယှ။ ဘဘေီမောငတှဈယောကှ သမီးလေးကို အဆငပှှခှေောမှေ့စှာမှေးဖှားနိုငပှါစလေို့ ဆုတောငှးပေးလိုကပှါတယနှောှ။


ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Thandar Zaw’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

သမီးလေးရဲ့ ရုပရွညသွှငပွှငကွိုကှညွ့ဖို့ အယထွရာဆောငွးရိုကရွငွး ဖဖသေေားဂနွးနဲ့တူကှောငွး တှေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ဘဘေီမောငွ

သရုပဆွောငွ ဘဘေီမောငနွဲ့ အဆိုတောွ သားဂနွးတို့ကတော့ အနုပညာနယပွယအွသီးသီးမှာ လူသိမှားတဲ့ အနုပညာရှငဇွနီးမောငနွှံပဲဖှဈပါတယွ။ သားဂနွးနဲ့ ဘဘေီမောငတွို့ဟာ အခုဆိုရငွ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရငသွှေးလေးကို ပိုငဆွိုငနွိုငတွော့မှာဖှဈပှီး သမီးလေးအတှကွ နှဈယောကသွား အလုပတွှကေို ကှိုးစားလုပကွိုငနွတောပဲဖှဈပါတယွ။ ပရိသတတွှကလညွေး မကှာခငမွိဘနရောရောကရွှိလာတော့မယွ့ သားဂနွးနဲ့ ဘဘေီမောငတွို့ရဲ့ ကှညနွူးစရာအခိုကအွတံ့လေးတှကေို မှှဝခေံစားပေးနတောပဲဖှဈပါတယွ။

ကိုယဝွနလွအတောရွငွ့လာခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ ဘဘေီမောငဟွာ မနေ့က ဇှနလွ (၁၃) ရကနွေ့မှာတော့ သမီးလေးရဲ့ ရုပရွညသွှငပွှငကွိုကှညွ့ဖို့ 4D အယထွရာဆောငွးရိုကရွငွး သမီးလေးဟာ ဖဖသေေားဂနွးနဲ့တူကှောငွး တှေ့ရှိခဲ့ရတယလွို့ ပှောလာပါတယွ။ ဘဘေီမောငကွ “အမရေဲ့အခငွှးနားကကိုမကှနွှာမခှာတာ🥰 သူ့မကှနွှာလေးအပှညွ့ကို 4Dရိုကမွရဘူး👧🏼 သူအဖအတေိုငွးပဲကငမွရာမကှိုကသွောလေး🥰 အဖနေဲ့တူခငှရွငွ ပါးခှိုငွ့လေးရယွ အသံလေးရယတွူနောသွမီး😍” ဆိုပှီး သမီးလေးရဲ့ ဓာတပွုံလေးတှကေိုလညွး ပရိသတတွှကှညွေ့ရှုနိုငဖွို့ အခုလိုပဲ မှှဝပေေးလာပါတယွ။

ဘဘေီမောငကွတော့ မမှေးခငကွတညွးက သားဂနွးနဲ့ အကငွှ့စရိုကတွှတေူညီနတေဲ့ သမီးလေးကိုတှေ့မှငခွှငွ့ရခဲ့ပှီး အရမွးကိုပီတိဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယွ။ ဘဘေီမောငတွဈယောကွ သမီးလေးကို အဆငပွှခှေောမှေ့စှာမှေးဖှားနိုငပွါစလေို့ ဆုတောငွးပေးလိုကပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Thandar Zaw’s fb

error: Alert: Content is protected !!