လှနခှဲ့တဲ့ (၂) နှဈက ရေးသားခဲ့တဲ့ သီခငှှးစာသာလေးဟာ ခစှသှူနဲ့ခှဲခှာဖို့ နမိတဖှှဈခဲ့ရတဲ့ တိုကဆှိုငမှှုကိုပှောပှလာတဲ့ ညီထှဋခှေါငှ

သရုပဆှောငှ ညီထှဋခှေါငကှတော့ သရုပဆှောငကှောငှးပှီး ကရှာဇာတရှုပှ ကာရိုကတှာကို အကောငှးဆုံးနဲ့ အပီပှငဆှုံး သရုပဆှောငနှိုငသှူတဈယောကပှဲဖှဈပါတယှ။ ညီထှဋခှေါငဟှာ လတတှလောမှာတော့ အနုပညာအလုပတှှကေို အနညှးအကဉှှးသာလုပကှိုငနှပှေီး ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှဈ ဇူလိုငလှအတှငှးက ကှယလှှနသှှားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ခစှသှူမိနှးကလေးအတှကှ လစဉလှတိုငှး ကုသိုလတှှပှေုပေးဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယှ။

ခစှသှူကိုတမှးတစိတနှဲ့ အသကရှှငနှတေဲ့ ညီထှဋခှေါငဟှာ ဒီတဈခါမှာလညှး သူရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ သီခငှှးစာသားလေးအတိုငှးဖှဈနပှေီဆိုတဲ့အကှောငှးကို ပှောပှလာပါတယှ။ ညီထှဋခှေါငကှ အဆိုတောနှိုငှးဝမှးရဲ့ “အရောငမှစိုးနဲ့” ဆိုတဲ့ သီခငှှးထဲက “ဒီကမဘွာမှာ နငမှရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတနှဲ့ နကှညေ့ခှိုငှးတယှ.. ဒီကမဘွာမှာ နငမှရှိတော့ရငှ ရှငလှကှနှဲ့ငါသသညေ့အှတိုငှးပဲ ” ဆိုတဲ့ သီခငှှးလေးအတိုငှးဖှဈနပှေီဆိုတဲ့အကှောငှးကို “နမိတတှှမှေားလား အခုအဲ့တိုငှးဖှဈနပှေီ” ဆိုပှီး ရငဖှှင့လှာပါတယှ။

ညီထှဋခှေါငကှတော့ ကှယလှှနသှှားခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ သူ့ရဲ့ခစှသှူအတှကှ လစဉလှတိုငှး ကုသိုလတှှပှေုပေးဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယှ။ ညီထှဋခှေါငရှဲ့ခစှသှူလညှး အခုဆိုရငှ ကောငှးမှနတှဲ့ဘုံဘဝကနေ ညီထှဋခှေါငပှှုပေးသမှှ ကုသိုလတှှကေို သာဓုခေါဆှိုနမှော သခှောပါတယှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Nyi Htut Khaung’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

လှနခွဲ့တဲ့ (၂) နှဈက ရေးသားခဲ့တဲ့ သီခငွှးစာသာလေးဟာ ခစှသွူနဲ့ခှဲခှာဖို့ နမိတဖွှဈခဲ့ရတဲ့ တိုကဆွိုငမွှုကိုပှောပှလာတဲ့ ညီထှဋခွေါငွ

သရုပဆွောငွ ညီထှဋခွေါငကွတော့ သရုပဆွောငကွောငွးပှီး ကရှာဇာတရွုပွ ကာရိုကတွာကို အကောငွးဆုံးနဲ့ အပီပှငဆွုံး သရုပဆွောငနွိုငသွူတဈယောကပွဲဖှဈပါတယွ။ ညီထှဋခွေါငဟွာ လတတွလောမှာတော့ အနုပညာအလုပတွှကေို အနညွးအကဉွှးသာလုပကွိုငနွပှေီး ပှီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှဈ ဇူလိုငလွအတှငွးက ကှယလွှနသွှားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ခစှသွူမိနွးကလေးအတှကွ လစဉလွတိုငွး ကုသိုလတွှပှေုပေးဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယွ။

ခစှသွူကိုတမွးတစိတနွဲ့ အသကရွှငနွတေဲ့ ညီထှဋခွေါငဟွာ ဒီတဈခါမှာလညွး သူရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ သီခငွှးစာသားလေးအတိုငွးဖှဈနပှေီဆိုတဲ့အကှောငွးကို ပှောပှလာပါတယွ။ ညီထှဋခွေါငကွ အဆိုတောနွိုငွးဝမွးရဲ့ “အရောငမွစိုးနဲ့” ဆိုတဲ့ သီခငွှးထဲက “ဒီကမဘြာမှာ နငမွရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတနွဲ့ နကှညွေ့ခိုငွးတယွ.. ဒီကမဘြာမှာ နငမွရှိတော့ရငွ ရှငလွကှနွဲ့ငါသသညွေ့အတိုငွးပဲ ” ဆိုတဲ့ သီခငွှးလေးအတိုငွးဖှဈနပှေီဆိုတဲ့အကှောငွးကို “နမိတတွှမှေားလား အခုအဲ့တိုငွးဖှဈနပှေီ” ဆိုပှီး ရငဖွှငွ့လာပါတယွ။

ညီထှဋခွေါငကွတော့ ကှယလွှနသွှားခဲ့ပှီဖှဈတဲ့ သူ့ရဲ့ခစှသွူအတှကွ လစဉလွတိုငွး ကုသိုလတွှပှေုပေးဖှဈနတောပဲဖှဈပါတယွ။ ညီထှဋခွေါငရွဲ့ခစှသွူလညွး အခုဆိုရငွ ကောငွးမှနတွဲ့ဘုံဘဝကနေ ညီထှဋခွေါငပွှုပေးသမှှ ကုသိုလတွှကေို သာဓုခေါဆွိုနမှော သခှောပါတယွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Nyi Htut Khaung’s fb

error: Alert: Content is protected !!