မိနှးမအလုပတှှကေူလုပပှှီးခှိနမှှာလညှး အနားကနေ တဖဝါးမှမခှာတဲ့ ခငပှှနှးဖှဈသူသားဂနှးအကှောငှးပှောပှလာတဲ့ ဘဘေီမောငှ

အနုပညာလောကရဲ့ နာမညကှှီးဇနီးမောငနှှံဖှဈတဲ့ ဘဘေီမောငနှဲ့ သားဂနှးတို့ကတော့ မနဲ့မောငစှုံတှဲလေးအဖှဈ ပရိသတတှှအေားကရှသူတှဖှဈပေါတယှ။ ခစှသှူတှဘဝကတေညှး က လူသိရှငကှှား ပရိသတတှှကေို အသိပေးပှီး လကတှှဲခဲ့တဲ့ သားဂနှးနဲ့ ဘဘေီမောငတှို့ဟာ အခုဆိုရငှ အိမထှောငကှပှှီး မကှာခငလှပိုငှးအတှငှးမှာ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရငသှှေးလေးကို ပိုငဆှိုငရှတော့မှာပဲဖှဈပါတယှ။ လတတှလောမှာတော့ နှဈယောကစှလုံး အနုပညာအလုပတှှရပနှေားထားပှီး ကိုယပှိုငစှီးပှားရေးလုပငှနှးတှလေုပကှိုငဖှှဈနလကှရှှေိပါတယှ။

ဒီကနေ့မှာတော့ ဘဘေီမောငကှ သူမအပေါှ အမှဲတမှးစိတခှမှှးသာစတေဲ့ ခငပှှနှးသညသှားဂနှးအကှောငှးကို “အလုပပှီးတာနဲ့ ဂိမှးဆော့တတတှဲ့ကမှရဲ့ခငပှှနှး❤️ အပေါငှးသငှးလဲမထား အပှငတှှလေဲသှားတာမကှိုကှ။ မိနှးမနားမှာတဖှားမှမခှာ❤️ မိနှးမစီးပှားရေးမှာလညှးအားကိုးရ အလိမမွာတုံးကှီး❤️ သူ့အကှိုကဆှိုတာဘာမှမရှိ မိနှးမပှောရငတှဈခှနှးပဲ🥰 ခမှှးသာတယဆှိုတာ ဒါမှိုးပေါ့ စိတပှှောတာပါနောှ❤️” ဆိုပှီး ပှောပှလာပါတယှ။

ဘဘေီမောငကှတော့ သူမထကအှသကငှယပှမယှေ့ ရင့ကှကှမှှုရှိပှီး အနအေေးတဲ့ သားဂနှးလို ခငပှှနှးသညကှို ပိုငဆှိုငခှှင့ရှရှိခဲ့တာ တကယ့ကှိုကံကောငှးတာပဲနောှ။ ပရိသတကှှီးလညှး ရှေ့သှားနောကလှိုကှ လိုကဖှကညှီလှနှးတဲ့ သားဂနှးနဲ့ ဘဘေီမောငတှို့ ဇနီးမောငနှှံကိုကှည့ပှှီး အားကနှကှမယထှေငပှါတယနှောှ။

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Thandar Zaw’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

မိနွးမအလုပတွှကေူလုပပွှီးခှိနမွှာလညွး အနားကနေ တဖဝါးမှမခှာတဲ့ ခငပွှနွးဖှဈသူသားဂနွးအကှောငွးပှောပှလာတဲ့ ဘဘေီမောငွ

အနုပညာလောကရဲ့ နာမညကွှီးဇနီးမောငနွှံဖှဈတဲ့ ဘဘေီမောငနွဲ့ သားဂနွးတို့ကတော့ မနဲ့မောငစွုံတှဲလေးအဖှဈ ပရိသတတွှအေားကရှသူတှဖှဈပေါတယွ။ ခစှသွူတှဘဝကေတညွး က လူသိရှငကွှား ပရိသတတွှကေို အသိပေးပှီး လကတွှဲခဲ့တဲ့ သားဂနွးနဲ့ ဘဘေီမောငတွို့ဟာ အခုဆိုရငွ အိမထွောငကွပှှီး မကှာခငလွပိုငွးအတှငွးမှာ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရငသွှေးလေးကို ပိုငဆွိုငရွတော့မှာပဲဖှဈပါတယွ။ လတတွလောမှာတော့ နှဈယောကစွလုံး အနုပညာအလုပတွှရပနွေားထားပှီး ကိုယပွိုငစွီးပှားရေးလုပငွနွးတှလေုပကွိုငဖွှဈနလကှရွှေိပါတယွ။

ဒီကနေ့မှာတော့ ဘဘေီမောငကွ သူမအပေါွ အမှဲတမွးစိတခွမွှးသာစတေဲ့ ခငပွှနွးသညသွားဂနွးအကှောငွးကို “အလုပပွီးတာနဲ့ ဂိမွးဆော့တတတွဲ့ကမှရဲ့ခငပွှနွး❤️ အပေါငွးသငွးလဲမထား အပှငတွှလေဲသှားတာမကှိုကွ။ မိနွးမနားမှာတဖှားမှမခှာ❤️ မိနွးမစီးပှားရေးမှာလညွးအားကိုးရ အလိမမြာတုံးကှီး❤️ သူ့အကှိုကဆွိုတာဘာမှမရှိ မိနွးမပှောရငတွဈခှနွးပဲ🥰 ခမွှးသာတယဆွိုတာ ဒါမှိုးပေါ့ စိတပွှောတာပါနောွ❤️” ဆိုပှီး ပှောပှလာပါတယွ။

ဘဘေီမောငကွတော့ သူမထကအွသကငွယပွမယွေ့ ရငွ့ကကှမွှုရှိပှီး အနအေေးတဲ့ သားဂနွးလို ခငပွှနွးသညကွို ပိုငဆွိုငခွှငွ့ရရှိခဲ့တာ တကယွ့ကိုကံကောငွးတာပဲနောွ။ ပရိသတကွှီးလညွး ရှေ့သှားနောကလွိုကွ လိုကဖွကညွီလှနွးတဲ့ သားဂနွးနဲ့ ဘဘေီမောငတွို့ ဇနီးမောငနွှံကိုကှညွ့ပှီး အားကနှကှမယေထွငပွါတယနွောွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Thandar Zaw’s fb

error: Alert: Content is protected !!